Adres :
Cumhuriyet Mahallesi Şehit Yusufbey Caddesi No 28:Kars
Telefon :
(474)212 00 49
Telefon :
(474) 212-7312
Faks :
(474)212 73 12
Email :
info@karsogretmenevi.com.tr